LVSV Leuven

Activiteiten

Nieuwe Media (ISM Libera!)
nieuwe media

De media waren lange tijd zuilgebonden. Mensen kochten kranten die bij hun ideologie pasten om zich te informeren over wat er zich afspeelde in de wereld. Door de wijde verspreiding van het internet kwamen er echter tal van nieuwe mediakanalen op. In plaats van de enkele grote spelers, kan men nu zijn nieuws halen bij een veel breder spectrum. Maar wat zijn de opportuniteiten en risico’s van nieuwe media? Bieden ze een goed tegenwicht tegen bepaalde stromingen in de klassieke media? Of zijn ze toch vooral gevaarlijk en verspreiden ze enkel hun visie?

————————–————————–————————–———-
Panel:
° Raad voor de Journalistiek – Pieter Knapen
Pieter Knapen leidde van 2007 tot 2009 als algemeen hoofdredacteur de hoofdredactie van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep. In 2009 werd hij strategisch verantwoordelijke kwaliteitszorg voor de VRT en werd hij opgevolgd door Liesbet Vrieleman. In april 2010 verliet Knapen de VRT. Hij stapte over naar de KU Leuven, om er directeur te worden van de communicatiedienst. Deze functie vervulde hij tot 2013
Sinds 1 juli 2014 is hij secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek.

° SCEPTR – Jonas Naeyaert
Jonas Naeyaert studeerde Europese studies aan de UGent. Daarnaast volgde hij er een specifieke lerarenopleiding in media. Tijdens zijn studieperiode was Naeyaert voorzitter van de plaatstelijke afdeling van het KVHV in Gent. Na zijn studies werd hij woordvoerder van de Vlaamse Volksbeweging. In september 2016 lanceerde Naeyaert een nieuwe nieuwssite: Sceptr. Hier is hij tevens hoofdredacteur van.

————————–————————–————————–———–
Moderator:
Het debat zal gemodereerd worden door Gilles Verstraeten. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven en de VUB. Van mei 2014 tot december 2016 werkte hij als assistent van Daniel Hannan in het Europees Parlement. Tegenwoordig is hij aan de slag als beleidsadviseur in het Brussels Parlement.
————————–————————–————————–————
20u-MSI1 00.08 – Iedereen welkom – Gratis toegang
Deze activiteit is een samenwerking tussen LVSV Leuven en Libera! Denktank

Blauwe Maandag: Democratie: een rechtsbegrip? -Laurent Waelkens
17505058_1246370738745886_827670640189724856_o
Is democratie een rechtsbegrip? Zijn de twee verenigbaar? Laurent Waelkens, hoogleraar Romeins recht, legt het uit.

Spreker:
Prof. dr. Laurent Waelkens studeerde rechten te Kortrijk, Leuven en Leiden. Van 1988 tot 2004 was hij deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, voor het vak Romeins recht. Sinds 2004 is hij voltijds hoogleraar in het Romeinse recht aan de KULeuven. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Leiden), lid van het wetenschappelijke comité van de Revue historique de droit français et étranger (Parijs) en hetzelfde bij de Rivista internazionale di diritto comune (Rome).

20u – M. Museumcafé Leuven – Iedereen welkom – Gratis toegang.

Blauwe Dinsdag: Cultuur als kennis? (Hayek)
BANNER Davy

Ligt de autonomie volledig bij het individu of hebben ook cultuur en instituties een belangrijke rol te spelen? Hoe verhouden deze ten opzichte van elkaar? Wat heeft de Westerse samenleving zo welvarend en rijk gemaakt? Dit en nog veel meer vragen zullen bekeken worden aan de hand van de werken van Nobelprijswinnaar F.A. Hayek.

Spreker
Davy is Junior Consultant bij Growth Inc_ en was als student sociologie actief bij LVSV Leuven als o.a. politiek secretaris. Hij was tevens ook executive Board Member bij European Students for Liberty.

Dinsdag 18 april- 20u- Lange Trappen- Gratis Toegang
Eurodebat
Banner Eurodebat
Banner Eurodebat
De euro staat onder druk. Door de kredietcrisis van 2007 kwamen er steeds meer landen die hun staatsschuld niet meer konden aflossen. Verschillende initiatieven werden genomen door de ECB in de hoop dat de economie terug beter zou draaien.

Deze initiatieven konden echter lang niet op steun rekenen van alle Eurolanden. Zo vroeg het Nederlands parlement onlangs een advies aan de Raad van State over het voortbestaan van de euro. Ook in Frankrijk staat de euro zwaar onder druk door de populariteit van Marine Le Pen.

Maar hoe zit dat nu juist met de euro? Is de euro een schuldmachine of redt het juist de economiën? Wegen de voordelen van de euro op tegen de nadelen? Kortom: de euro, to be or not to be?

Panel:
Jan Smets studeerde in 1972 af als licentiaat in de economische wetenschappen (Rijksuniversiteit Gent) waarna hij ging werken voor het Departement Studiën van de Nationale Bank. Hij werd in 1982 aangetrokken als expert bij de Commissies “Inflatie” en “Concurrentievermogen” van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en een jaar later afgevaardigd als Belgisch expert bij de EG‑werkgroep over het monetair beleid, werkend in opdracht van het Comité der Gouverneurs van de Centrale Banken van de Europese Economische Gemeenschap.

In 1986 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Belgische Indexcommissie, een positie die hij tot 1992 opneemt . In 1999 krijgt hij een eerste zesjarige aanstelling als directeur van de Nationale Bank.

Van 1999 tot 2002 werd hij belast met de voorbereiding van de invoering van de euro, als commissaris-generaal voor de euro, in een functie gelijkaardig aan het Nederlandse Nationaal Forum voor de introductie van de euro. In 2005 en 2011 wordt zijn mandaat als directeur telkens voor zes jaar terug verlengd. Hij zetelt sinds 11 maart 2015 als gouverneur van de Nationale Bank van België

————————–————————–——————
Koen Schoors is een Belgisch econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. In het verleden doceerde hij ook al aan de Katholieke Universiteit Leuven, aan de Vlerick Business School en aan de Higher School of Economics in Moskou.

Koen Schoors verschijnt op regelmatige basis in de media als commentator op actuele socio-economische gebeurtenissen. In oktober 2012 verscheen het boek De Perfecte Storm, waarin hij samen met collega-econoom Gert Peersman de kredietcrisis, de Europese staatsschuldencrisis en de problematiek van de vergrijzing onder de loep neemt.

————————–————————–——————
Pieter Cleppe vertegenwoordigt de onafhankelijke denktank Open Europe in Brussel sinds 2008. Voorheen werkte hij als adviseur bij een Belgische denktank, Itinera instituut, dat hij mee hielp oprichten, was hij actief als advocaat en als speechwriter en adviseur voor de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne. Hij is licentiaat in de rechten (2004, KU Leuven) en behaalde in 2005 een diploma in economische analyse van het recht, waarvoor hij studeerde aan de universiteiten van Hamburg, Bologna en Wenen.

Open Europe is een denktank die zich specifiek richt op EU-beleid en een Europese Unie als vrijhandelszone bepleit, alsook dat de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland zo vrij mogelijk blijft na Brexit. Ook staat de denktank kritisch tegenover de euro.

Moderator:
Het debat zal gemodereerd worden door Dries De Smet. De Smet is redacteur economie bij De Standaard. Daarnaast is hij verbonden aan de Onderzoeksgroep Monetaire en Informatie-economie van de KU Leuven.

Details:
20u- MTC 00.10 (Grote Aula) – Iedereen welkom – Gratis toegang

Blauwe Maandag: Discriminatie (27 februari)

Discriminatie is volgens het College voor de Rechten van de Mens
het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Maar in welke mate kan dit doorgetrokken en wanneer is er echt sprake van discriminatie? Moet discriminatie kunnen om de vrijheid van bijvoorbeeld werkgevers te vrijwaren? Kom er meer over te weten tijdens deze Blauwe Maandag.

Sprekers:
Matthias Storme studeerde recht en wijsbegeerte aan de UFSIA en aan de Katholieke Universiteit Leuven. In die periode was hij actief bij KVHV Antwerpen en Leuven. Nadien studeerde hij verder aan de Yale University, Università di Bologna en het Max-Planck-Institut. Thans is hij advocaat aan de balie van Brussel, buitengewoon hoogleraar aan de UA en gewoon hoogleraar aan de KULeuven; waar hij het Instituut voor Handels- en Insolventierecht leidt. Hij was voorzitter van t Verbond der Vlaamse Academici en Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. Professor Storme ontving in 2000 André Demedtsprijs en 2005 de Prijs voor de Vrijheid. Hij zetelde als gemeenteraadslid in Gent, is lid van het partijbestuur van N-VA, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw en is bestuurder van zowel het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen (aangeduid door het Vlaams Parlement) en als de Vlaamse Regulator voor de Media.

Koen Lemmens is doctor in de Rechten. Hij promoveerde in 2003 aan het Europees Universitair Instituut (Firenze) op het proefschrift: La presse et la protection juridique de l’individu: attention aux chiens de garde! Eerder studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar de problematiek van de fundamentele rechten en vrijheden (vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, privacybescherming,..), de rol van grondwettelijke hoven in democratische rechtstaten, en de verhouding tussen literatuur en recht. Zijn publicaties situeren zich dan ook voornamelijk op deze domeinen.

Hij is docent mensenrechten aan de KU Leuven (waar hij directeur is van het Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies) en aan de EUIC (Venetië). Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert hij in de Master Journalistiek het vakonderdeel “Mediarecht”.

Sinds 2003 is hij ook advocaat aan de Brusselse balie, waar hij gespecialiseerd is in procedures bij het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de

20u- M. Museumcafé Leuven – Iedereen welkom – Gratis toegang

Blauwe Maandag: Montesquieu (Wat met de rechtsstaat?)
wannes-verwijderen

wannes-verwijderen

Wie bewaakt de bewakers? Idealiter bewaken ze elkaar. En kunnen ze elkaar tegenhouden. Dat is althans het schijnbaar eenvoudig antwoord dat Montesquieu bijna 270 jaar geleden gaf.

Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu werd in 1689 geboren in Frankrijk. Na een bezoekje aan de overkant van het kanaal bracht hij een belangrijk inzicht terug naar het continent: als we vrijheid willen, dan moeten we zorgen dat diegenen die de macht uitoefenen elkaar kunnen tegenhouden. Tot op heden wordt dit idee gecultiveerd in de idee van de scheiding der machten.

Nochtans lijken we Montesquieu’s lessen niet begrepen te hebben. De aristocratische kamer en koning hebben we uitgekleed. De verkiezingsmethoden komen niet overeen met zijn aanbevelingen en het laatste snippertje juryrechtspraak overwegen we ook nog eens in twee te knippen. Het gevolg is dat de wetgevende en uitvoerende macht in de feiten in de zelfde handen liggen. En de rechterlijke macht? Ach, die geeft de andere machten bij voorkeur ruime appreciatiebevoegdheden, eerder dan ze in te perken.

Het is dus hoog tijd Montesquieu nog eens van onder het stof te halen. Montesquieu zelf is spijtig genoeg reeds overleden, maar met professor Foqué hebben we een waardig plaatsvervanger kunnen strikken

Professor René Foqué is professor emeritus in de rechtsfilosofie en –methodologie aan de KULeuven en Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij doceert Filosofie van de Mensenrechten en Democratisering van het Europees Inter-Universitair Centrum te Venetië en functioneert als academische coördinator van de Comenius Lectures in Legal Science te Bologna.

Zoals altijd, 20u – M. Museumcafé Leuven – Iedereen welkom – Gratis toegang.

Blauwe Maandag: Public Choice
banner-public-choice
Een politicus, uw vriend tot aan de stembus. Maar wat daarna? Welk incentives hebben beleidsmakers om te handelen in het belang van de bevolking? Wellicht hebben veel stemgerechtigden weinig tot geen vertrouwen meer in een dergelijke beweegreden. Zij hebben het gevoel dat de politici voor wie zij stemden niet langer hun stem vertegenwoordigen. Maar waarom is dit het geval? Public Choice Theory is het studiegebied dat gebruikmakende van economische instrumenten probeert inzicht te geven in politiek. Speltheorie, nut en beslissingsregels proberen in kaart te brengen hoe politiekers denken en hoe ze hun daden zullen coördineren om zo hun eigen nut of dat van hun kiezers te optimaliseren.

Spreker:
Professor Wim Marneffe is sinds 2013 professor Beleidsmanagement, administratieve vereenvoudiging, efficiënte overheid aan de Universiteit Hasselt.Hij promoveerde in 2006 tot doctor met het proefschrift “Economische analyse van het effect van de compensatieregeling op de administratieve lasten”.

Zoals altijd, 20u – M. Museumcafé Leuven – Iedereen welkom – Gratis toegang.

« Vorige items
Volgende items »